دنیا آدلی ایزی گیدارلی حکایه | بلاگ

دنیا آدلی ایزی گیدارلی حکایه

تعرفه تبلیغات در سایت


دنیا آدلی ایزی گیدارلی حکایه


ــــــــــــــــــــــــــــ
گئچان زمان لارده بیر بلند داغ ینگ أتأگینده یرلاشأن،باغ لاری نینگ باشی آل آسمانه یئتیب دوران بیر اؤلاقان جنگل ینگ غابدالینده کؤنه ،هم ده کیچی جیک بولسه ده ، مهرومحبت دن دؤلیجه بیر اؤی بارأکن.
حکایه میزینگ جومأرد ییگیدی "دنیاجان" مردان آغه و اونینگ گوزل لیک دن یوزینه باقانگده اون توردی گیجه نینگ آیی خجالت ادیب دؤران،اووادن لیقده دنگی،تایی بولمادیق یکه تاک غیزی گل نهال بیله اوچ بولیب شول اؤی ده خوشلیق بیلن یاشایور أکن لار.
مردان آغه دنیانی، هنیز آق- غره نی سایغارمادیق چاغه جیق وقتی أکران چیلیغه مشغول لانیب یورکا آقارسؤ دن توتیب آلیب نیرأدن گلانینی وکیمینگ چاغه سی دیغینی تاپیب بیلمان،اؤزی هم أنه هم آتا بولیب گل نهال غیزی بیلن بیله اؤلالدان أکن.
الغرض،ییل لار گئچیب اؤلی لیق یاشه یئتیشان دنیا بیلن گل نهال بیر بیرینه چین یؤرک دن گؤوین بران بولسه لارده ایکی دوغن یانی بولیب بیرساچاغینگ باشینده اؤلالان بولان سونگ یؤراگینداکی سؤیگی لارینی یؤزه گئتیریب بیلمز أکن لار.
اول بیر طرف دن مردان آغه هم بول ایکی سینی بیریک دیرمک آرزوسینی اؤلاره نادیب آیدجاغینی بیلمان یؤراگینده ساقلاب یورر أکن.
گون لارده بیرگون اؤلکه شاه سی نینگ اوودان لیقده کم سیز،یونه آنگغیرباش تکبرلی غیزی، آی سون بیرناچه کنیزلار دیر غلام لاری بیلن یانگقی جنگله شکاره گلان میش.
آی سون بیرسؤغونینگ ایزینی ایزارلاب آتجق بولیب دورقا، اؤدین ییغیب یوران دنیا بیلمزلیک ده سؤغونی اؤرکیزیب دیرده سؤغون غاچیب گیدیب دیر.
آی سون دنیا غراب: أی بیکاره اوغلان! سن منینگ شکاری می غأچیردینگ! دیب،بیرکان بولر،بولمز سوزلارآیدیب دنیانی غاتی یازغأریب دیر.
دنیانینگ بولسه گؤلاسی گلیب: غیزینگ هم آتان اوقی بولارمی؟ کمان چئکمانه غایرات لی غؤشار گئرک دیر!اؤل هم سنده یوق!دیب آی سونی مسخره لاب دیر.
شکاری اؤنگغمادیق آی سون آغزینه گلانینی سیچراب ایزینه گیدیب دیر.
دنیا اؤیه گلیب هیچ زادی إشداسی آلمان،اوقی سیده گلمان یاتان یرینده اوز اوزی بیلن گؤرلاشیب: نیرأدن تاپیب بولارکا اؤ غیزی؟گل نهالی آ یاددن چیقاراماسم چاره یوق! حکمان من اؤل غیزی تاپمالی!دیب یاتیب دیر.
دنیا أرته سی إیربیلن توریب مردان آغانینگ یانینه باریب،گئچان گون جنگل ده یؤزبران حالتی گؤررینگ بریب گؤران غیزی نی آنگغیرباش تعریف لاب دیر.
مردان آغه: أی جان اوغلیم! اول شاه نینگ غیزی دیر! شی وقت لار شکاره گلیان وقتی! اؤ غیزی یادینگدن چیقاراغای! دیانده دنیا: بیله دیمانگ! یاددن چیقاریب بیلمارین!اؤل شاه نینگ غیزی بولسه،حکمان شهرده دیر.
من شول غیزینگ ایزیندن شهره گیدماسم بولمز! عرضیمی بیرآیدیب گورایارین! دیب سوزینه آیاق دیراب دوریب دیر.
دنیا نینگ سوزلاری نی أشیدان گل نهال بولسه چؤله جه بیریره باریب،آغلامق دن گوزلارینده سو غالمان دیر.
الغرض دنیا تولانی آلمان سفراسبابی نی توتیب شهره باقا یوله دوشیب دیر.
دنیا آذ یوریب،کوپ یوریب،غیزغین هوالی چؤل لاری سؤکیب اؤلی شهرینگ بأرسیندن باریب،گیریب دیر.
کم سیز یادان دنیا بیر دمیرچی اوستانینگ إیشی گینده اؤتان،گئچانینگ إچماگی اوچین غؤییلان کؤیزه دن اجازه آلیب سو إیچیب دیر.
دمیرچی اوستا دنیا نینگ حالتی نی گئنگ راک گؤریب احوال سؤراب: إیچاری گیر ییگیت! اؤتیرده دینجینگی آل! دیب دنیانی مهمان أدیب دیر.
دنیاجان غوویجه دم دینجی نی آلان سونگ اوستاآغه یانینه باریب: هانی آید اوغلیم! نیرأدن گلدینگ؟ نیرألاره اراده بار؟ دیب سؤرانده دنیا: منینگ یاشایون یریمده بللی بیرآد ده یوق! بیرناچه گون اؤنگ یاشایون یریمه بیرپری پیکر غیز شکاره باردی ده یؤراگیمی اؤزی بیلن آلیب غایددی! گویا شاه نینگ غیزی بولمالی!دیور.
اوستاآغه: أی جان اوغلیم! سن اونده بیرآذ گیج راک گلیب سینگ! شول گون بو اؤلکه نینگ وزیری اوغلی اوچین شاه نینگ غیزینه ساوچی بولیب بارجق میش! دیور.
دنیا اوستا نینگ سوزی نی أشیدیب اؤستینه آسمان اؤپان یانی بولیب غایغی لانیب اؤتیری بریور.
اوستاآغه دنیانینگ بؤ حالتی نی گؤریب،یؤراگی کؤییب: غایغی أدمه ییگیت! بختیمی سیناب گؤرایین دیسنگ،بؤ اؤلکه ده ساوچی لاره غاتی حرمت غوییلیون دیر! من سنی کوشگه آلیب باریب شاه غه عرضی میزی آیدیب بیلارین! دیور.
دنیا کان خوش بولیور ده اوستا بیلن وزیرینگ داباره بیله شاه نینگ حضورینه باران زمانی بولارهم گیریورلار.
بیرغیزه ایکی ساوچی؛ شاه گئنگ غالیب: منینگ بیرغیزیمه ایکی ساوچی گلان بولسه، سایلاماغی غیزی مینگ اوزینه غویدیم! دیب آی سونی کوشگینگ ایوانینه دیلایور.
آی سون ایوانه گلیب گؤرسه هالکی جنگل داکی اوغلان ده گلیب دیر.
آی سون اؤنگدن وزیرینگ اوغلی شوکت خان بیلن بیله طوی ادمانی آیدیشیب یوران بولان سونگ وینه ده شوکت خان اؤلکه نینگ اؤلی ادرمن لاریندن بولان سونگ بؤلاره غاراب: أرته شهرینگ اؤرته میدانینده شهرینگ یاشایجی لارینی ییغناب بیر اؤلی یاریش غویجق! هرقایسینگیز اؤستین چیقسنگیز من شؤنگا راضی! دیور.
اوستاآغه:بؤناحیللی بولدی؟ ایندی نامه ادسک کا؟ دیانده دنیا: بولدی اوستا آغه! منی مقصده یتدی حساب لابر! دیب اؤیه غایدیورلار.
جارچی لار: أرته شهرینگ اؤرته میدانینده،شاه نینگ غیزینه ساوچی بولان ایکی ییگیدینگ آراسینده اؤلی یاریش بار هااااو دیب جارچئکیورلار.
أرته سی همه جم بولان سونگ آی سون بارماغیندن یؤزیگی نی چیقاریب بریب: بؤل یؤزیگی آنگغیراق ده پاغسه دگیب‌،دگمان دؤران ادیب بیر یوپ دن آسینگ ده غوویجه تاو بریب غویبرینگ! هرکیم اوق یاینگ اوقی نی آتیب تاولانیب دوران یؤزیگ ینگ ایچیندن اؤتیریب یؤزیگی دؤریزسه شول آدم اؤتار! دیور.
آی سون ینگ آیدانی یانی أدیورلار.
شوکت اؤنگچا آتمالی بولیب غوویجه نشان آلیب،کان أگلانیب اوق آتیور ولی یؤزیگینگ ایچیندن اؤتماسه ده یانینه دگیب یؤزیگی دوریزیور.
آی سون یریندن تؤریب آیه قارسیب 👏شوکت خانی تشویق لایور.
نوبت دنیا دن؛ یاشلیقدن جنگل ده اؤچیب یوران غوشلاری اوق یای بیلن شکارادیب یوران دنیا، اوق یایی چئکیب اصلا أگلانمان اوق آتیور.
اوق پرلاب آیلانیب دوران یؤزیگ ینگ دوغری ایچیندن اؤتیب پاغسه دؤرتیلیب دوری بریور.
توماشا گلان خلایق مؤنی گوریب همه سی آیاغه غالیب،غیغیرشیب دنیانی تحسین لایورلار.
آی سون ینگ ایچی کؤییب: ینه بیرشرطیم غالدی! هرکیم باتوریاغی نی اؤلدیریب گلسه من شونگا بارمانه تیار! دیور.

باتوریاغی جدا بیرگویجلی وظالم مخلوق میش.
اؤل کا وقت لارتاپیلیب شاه نینگ غوشونینه باشاردمان شهره تالانگ سالیب گیدار أکن.
اؤل یاغی شهردن بیر آی لیق
اوزاق ده یرلاشان بیرداغینگ کؤواگینده یاشارمیش.
دنیا بیلن شوکت أرته بیله لیک ده یوله دؤشمالی بولیب میداندن چاشیورلار.
أرته سی آی سون شوکتی یانینه چاغیریب دسته سی آلتین دن یاسالان پیچاغی چیقاریب بریب: ساغ باریب امان گل! یادینگده دورسین! یاغی نی تاپانینگیزده باتیر بولان کیشی بولیب جانینگی بلا غؤیامه! اؤل اوغلانی اؤنگا سالیب دوری بر! دیب اوغرادیور.
یددی پشتی دمیرچی لیک بیلن گئچان اؤستاآغه بولسه آتا،بابه لاریندن غالان بیر آغیر غلیجی دنیا نینگ ألینه بریب: جان اوغلیم! یولداشینگه أدی بیلسنگ یاغشی لیق أد! ینه رقیب یم دیب حقینه نامردلیک أدامه! دیب آق پاتاسی نی بریب ایباریور.
شهرینگ یاشایجی لاری ده اؤلی کیچی شهردن چیقیانچا دنیا نینگ إیزینه دؤشیب دعالار أدیب غالیورلار. 
ایکی ییگیت یوله دؤشیب،بیرناچه گون غوریب یاتان چؤل لاری سؤکان سونگ سؤولاری تؤکانیب آت لاری دانگغی سوسیزلیقدن یؤریره إیسغینی غالمان یاتی بریور.
شوکت یاتان آتینی غمچی لامانه دوریور.
دنیا ألیندن غامچی سینی آلیب: بؤل دیلسیز چله جان حیوانه نامه بویله ظلم أدیورسینگ! یوقارینگی سر أد! بؤ آیلانیب یوران بؤرگیت لار آت لارینگ چاله جان لیغینی بیلیب آیلانیورلار! دیب آت لاری اؤزحالینه غؤییب گیدیورلار.
بیر آذیوریندن آغشام غولای لاشیور.
دنیاچاگه نینگ دپه سینده وشوکت ده شاخه سی‌،غابیغی غالمادیق بیر غورین کؤنه جه دیکالیب دوران درخت ینگ یانینده یاتیور.
أرته سی أرتیر یره یاغتیلیق دؤشان سونگ،سوسیزلیق دن آغزی کئپیب غیمیلداره إیسغینی غالمادیق شوکت گوزی نی آچسه،یوقاردن ایز‌،ایزیندن دامجه لار دامیب دورمیش.
شوکت یاتان یرینده اؤیان بؤیان گؤزگئزدیرسه یاریسی چاگا گؤمیلیب یاتان بیر کؤنه دؤویک کاسه گؤزی دؤشیور.
زوردن أل یئتیریب کاسه نی آلیب دامجه نینگ آشاغینه تؤتیب دوریور.
کاسه دؤلار،دؤلمزده دنیا اؤیانیب گلیورده کاسه نی دپیب گؤیبریور.
شوکت یریندن توریب پیچاغینی چیقاریب دنیا نینگ اؤستینه تؤپیلیور.
دنیا شوکت ینگ پیچاغینی ألیندن غانگغیریب آلیب شوکتی آرقان ییقیب: یوقارینگه گؤزله! سوسیز لیغه جیدامان زهر إیچاسینگ گلدی می؟ دیور.
شوکت یوقارا گوزلاسه ینگسه سینه ساچ گؤگاریب گیدان بیر اولاقان هیبت لی ییلان ،هالکی کؤنه درختینگ اؤستیندن گلیب آغزیندن زهری نی دامدیریب دوران أکن.
دنیا ییلانی دوران یرینده غلیجی بیلن اؤریب یره غاچیریب شوکته: هانی شول پیچاغینگی بر! دیب پیچاغی غوویجه ییلانینگ زهرینه بؤلاشدیریور.
اوندن سونگ ایکی سی یوله دؤشیب،یاداب،آغیزلاری غؤریب،ییقیلارحالته یئتنلارینده گوزلاری بیراؤلی جنگله دؤشیور.
جنگله باریب سو دن غانیب إیچیب أل یؤزلارینی یؤویب غارین لارینی دؤییرمق اوچین دنیا شکارینگ إیزیندن گیدیورده دررؤ بیر تاوشان آولاب گلیور.
گؤرسه شوکت یوق.
دنیا هیچ زاد إیشداسی آلمان اؤیان،بؤیان غیغیریور یونه شوکت دن خبریوق.
آختاریب جنگل ینگ بیریانینه چیقیب گؤرسه اؤی لاری تاویق کئتک یانی پسداجیک بیر اؤبه بارأکن.
اؤبه نینگ بارسیندن باریب شوکتی سؤرایین دیسه،اییام بؤیلاری ایکی غاریش یانی غیسغه جه یؤزلارچه انسان داشینی غاباب آلیب دیرلار.
دنیا: دؤرینگ هااو! من دن نامه یامان لیق گؤردینگیز؟ من یولداشیمی ییتیریب گلدیم! دیانده غیسغه لارینگ سرکرده سی: سن یالان آیدیورسینگ! بلکأم سیزی باتوریاغی إیباران دیر! یولداشینگ ده بیزینگ ألیمیزده! دیور.:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دنیا اؤز،اؤزینه:بللی بولیور باتوریاغی نینک ألیندن بؤلارهم امانده دال أکن دیب، سیزیالنگغیش یورسینگیز! دیورده ده همه باشیندن گئچان لاری سرکرده آ گؤررینگ بریور.
سرکرده: اویله بولسه دوشمانی میز بیرأکن! دیور.
دنیا باتوریاغی نی نادیب تاپمق بولار؟دیب سؤرایور.
سرکرده: اؤنینگ بولیون یری شؤل غولای لیقده! دیب بیر شیشه جیک چیقاریب بریورده: سن أدرمن ییگیت أکن ینگ! بؤل شیشه داکی سؤوی یاغا إیچیریب بیلسنگ اؤنی یئنگیب بیلارسینگ!دیور.
بولار شوکتی ده گئتیریب ایکی سی نینگ بیلینی باغلاب اؤزادیورلار.
دنیابیلن شوکت داغینگ کؤواگی نینگ غولایینه باریب گؤزلاب اؤتیریورلار،باتوریاغی یاتاغیندن چیقیب گیدیور.
دنیاده: شوکت! سن بؤیرده منگا غاراشیب اؤتیر!دیب داغینگ کؤواگینه گیریب سرکرده نینگ بران شیشه سینی یاغی نینگ سو کؤیزه سینه غؤییب غایدیور ده شوکت بیلن گیزلانیب یاتی بریور.
شامه غولای یاغی یئتیب گلیور،ینه بیر آذغاراشیب دنیاشوکته: یؤری! اؤخا گیدار وقتی بولدی!دیور.
شوکت: سن آنگغیرراق باریب بارلاب گؤر! یاتان بولسه گلده منگا آید! دیور.
دنیا: بولیور اونده پیچاغینگی بر! بیردن گؤریب اؤستیمه تؤپیلسه گئراگی بولار!دیب پیچاغی آلیب گیدیور.
باردن باریب گؤرسه یاغی یاتیب دیر،دنیا إیزینه گلیب شوکتی آختارسه جایینده یوق.
شوکت آنگغیرراق باریب گیزلانیب دوریور ودنیاده اؤزی یواش لیق بیلن باریب کؤیزه نی گؤرسه یاغی سؤوی إیچان أکن.
دنیا یاغی نینگ یانینه باریب بارقواتی بیلن زهرلی پیچاغی اؤنینگ غؤرساغینه اؤریور.
یاغی یریندن توریب دنیا بیلن آلیشمانه دوریور.
غلیچ لاشیب،یاقالاشیب کان اؤرشیورلار،دنیا شوکتی کان غیغیریور،یونه اؤندن سس چیقمی یور.
آخیری زهرلاریاغی نینگ جانینه اثر أدان سونگ قواتی کمالیب ایکی سی ده ییقیلیورلار.
دینگلاب یاتان شوکت ینگ غولاغینه سس گلمانی غویان سونگ، بؤسدق لاب غؤلای راق گلیب گؤرسه کؤواگینگ آغزینده ایکی سی ده غانه بولاشیب یاتیرلار.
شوکت گلیب یاغی نی بارلاب گؤرسه اؤلان أکن ودنیادن هم هیچ غیمیلدی یوق.
پیچاغینی آلیب باتوریاغی نینگ مانگغلای ساچی نی غیرقیب آلیورده نیرده سینگ آی سون؟ دیب یوله دؤشیور.
غیسغه آدم لارکان غراشیورلار،بؤلاردن خبرگلمأیور.
سرکرده بیرناچه نی یانینه آلیب یاغی نینگ یاتاغینه غارشی غایدیور.
گلیب گؤرسه لار،دنیابیلن یاغی یاتیرلار وشوکت دن درک یوق.
باتوریاغی نینگ مانگغلای ساچی نینگ کسیلانیندن شوکت ینگ غاچیب گیدانی نی آنگغلاب دنیانی اؤبه آلیب گلیورلار.
بؤلارینگ حاذق طبیبی ده بارأکن،طبیب دنیا گؤرسه هنیزیؤراگی اؤریب دور.
مؤنگا بئگانیب علاج أدمانه دوریور.

ایندی خبر مردان آغه بیلن گل نهال دن؛ کان گون لارگئچیب دنیادن خبربولمی یور،مردان آغه غیزی نینگ اؤغرینچا آغلاب،کؤییب یؤرانی نی بیلیب: غیزیم! دنیادن خبر،خاتیرگلمادی! سنی بؤیرده یکه ده غؤییب گیدیب بیلمأرین! سفراسبابی نی تؤت! دنیانینگ إیزیندن شهرگیدالی! دیور.
گل نهال بئگنجیندن یؤراگی إیچیندن چیقجق بولیب تیزلیک ده تیارلیق آلیورده آتابیلن غیز یوله چیقیورلار.
کان یؤریب،آذیؤریب شهره باریورلار.
مردان آغه اؤندن،مؤندن دنیانی سؤراغ لایور.
بؤشهرده دنیانی تانأمایون بارمی؟ 
بؤلاره دمیرچی اوستا نینگ دوکانینی سالغی بریورلار.
مردان آغه بیلن غیزی اوستاآغه نینگ دوکانی نینگ غاپی سینه گلیب سلام بریب گیریورلار.
اوستاآغه احوال سؤراشیور،مردان آغه: اوغلیمی ییتیریب بؤشهره گلدیم!آدی دنیا!آدم لارسیزینگ دوکانینگیزی سالغی بردی لار!دیور.
اوستاآغه بئگانیب: خوش گلدینگیز!هانی گئچیب اؤتیرینگ! دیب عزت لایور.
اوستاآغه: من دنیاجان یانی باتیر،أدرمن ییگیت گؤرماندیم! گئچمی شینگیزدن آیدینگ!دیانده مردان آغه دنیانینگ اؤزاوغلی دال دیگی نی،نادیب تاپیلیب،نادیب اؤلالانینی وینه ده گل نهال غیزی بیلن دنیانینگ اؤغرینچه سؤیگی سی حقده گؤررینگ بریور.
اوستاآغه ده دنیانینگ باشینه گلیب،گئچان واقالاری بیرأ،بیر آیدیب بریور.
بؤلار شیدیب اؤتیرقالار شهرده غلغله توریور،اوستاآغه داشاری چیقیب دینگ سالیب گؤرسه، خلایق شوکت خان ینگ یکه اؤزی غایدیب گلانیندن آیدیشیورلار.
اوستاآغه مردان آغه بیلن غیزینی غؤییب کوشگه طرف اؤغرایور.
باریب قراول لاره: شوکت خانی آیدینگ! دنیا دن خبرآلمانه گلدیم! دیور.
شوکت داشاری چیقیب: دنیا باتوریاغی بیلن سواشنده اؤلدی! من بولسه یاغی نی اؤلدیریب، دنیانی ده ناچار توپراغه تابشیریب غایددیم!دیور.
اوستاآغه نینگ دیزلارینده قوات غالمان آغلاب،أنگراب زوردن دوکانه آشیور.
مردان آغه بیلن گل نهال اوستاآغه نینگ حالینی گؤریب بولان إیشی آنگغلاب اؤزلارینی بیلمان غالیورلار.
بیرآذوقت دن هوشلارینه گلیب مردان آغه دمیرچی اوستادن رخصت دیلاب اؤیلارینه غایدمق چی بولیور.
گل نهال آغلاب آتاسینه یاباریب: بیرناچه گون غاراشالی! یؤراگیمه دنیا گلاجق یانی بولیب دور! دیانده اوستاآغه ده مردان آغه نینگ غالماغینی إیسلاب راضی أدیور.
خبردنیادن؛ دنیا طبیب ینگ أمی بیلن تیزلیک ده هوشینه گلیب گئچان واقالاردن سؤرایور.
سرکرده، باتوریاغی نینگ اؤلانینی وشوکت ینگ غاچیب گیدانی نی گؤررینگ بریب بیر بدؤ آت گتیریب دنیانی میندیریب: تیزبارده سؤیگینگه غؤویش!دیب إیباریور.
کوپ یؤریب،آذیؤریب دنیا شهره یئتیب گلیور.
خلایق دنیانی گؤریب،غیغیرشیب شادلیق بیلن دنیانی دمیرچی اوستانینگ دوکانینه چنلی همراه لیق أدیورلار.
دنیا، اؤستاآغه نینگ یانینده مردان آغه بیلن گل نهاله گوزی دؤشیب اؤزی نی آت دن یره تاشلاب ایکی غارری،ایکی یاش بولیب غوجق لاشیب غالیورلار.
الغرض،دنیا دم‌،دینجی آلان سونگ اوستاآغه دن گؤررینگ سؤرایور.
اوستاآغه: وزیرینگ اوغلی ناچه گون اؤنگ گلیب دنیا، باتوریاغی بیلن سواشیب اؤلدی دیب خبرگتیردی وبؤگون بولسه شاه نینگ غیزی بیلن طویی بارمیش!دیور.
اوستاآغه ینه ده: دنیاجان! اؤنگ منگا آیدمادینگ! سن ینگ یاش لیقده یؤرک بران غانات سیز پری یانی،شاه نینگ غیزی دانگغی بیردیرناغینه دگمان دوران سؤیگی نگ بارأکن!دیب گل نهال جان ینگ باشین سیپاب،اونده ده سن کوشگه بارده، کوشک اهلینه مردانه لیغینگ معنی سینی بیلدیر!دیب إیباریورده اؤلی کیچی،عیال أرکک همه لار ییغنانشیب،غیز گلین لارگل نهال جانی اؤیتگاشیک اؤوادن بئزاب کوشگه باقا آلیب باریورلار.
دنیاطویینگ اؤستینه باریور،شاه نینگ غیزی: سن ینه تاپیلدینگ می؟ سن ینگ مقصدینگ آتامینگ دولت یندن باشغه زاد دال دیر! مانه آل! دیب تابق دولی غزیل تنگه نی دنیانینگ اؤستینه سئچیب گؤیبریور.
شوکت بولسه اؤتانجیندن دنیانینگ یؤزینه گؤزلابیلمان،دنیانینگ حقینده أدان نامردلیک لارینه چین یؤرک دن پشمان بولیب آی سونه غاراب: منگاده سن یانی تکبرلی غیزگئرک دال! سن ینگ سوزینگه گیدیب أرکک آدینی یره اؤران أکن یم! دیب چیقیب گیدیور.
دنیاده داشاری چیقیور،کوشگینگ دروازه سی نینگ آغزینده جم بولیب دوران شهریاشایجی لاری ساز،سرودچالیب هلهله بیلن دنیاجان بیلن گل نهال پری نینگ أل لارینی تؤتیشدیریب، اؤنگا سالیب غایدی بریورلار.
ایکی ییگیدینگ یؤراگینی دؤوان آی سون بولسه کوشگینگ یوقاری منزلینه چیقیب زارآغلاب غالیور.
هووه!شیله لیکده یاش لیقدن بیرجان،ایکی تن بولیب یوران عاشق لارمراده یئتیب سؤیگی عالمینه مثال بولیب غالیورلار.
ــــــــــــــــــــــــــ
حکایه نینگ سونگی.
مهربان دوست لار:
بول حکایه نی تخمین موندن یاریم قرن اؤنگ اؤرته آسیاده دولینان بیرکلتوری فیلم ینگ داستانیندن آلیب سیزعزیزلاره یازدیم.
آخیرینه چنلی اوقانینگیز اوچین منتدارلیق بیلدیریورین.
حرمت بیلن  عبدالقادر" قریشی "

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 25 شهريور 1397 ساعت: 15:45